iMK

15 tekstów – auto­rem jest iMK.

...i idziesz bier­nie do przo­du wraz z nur­tem życia. Nie zas­ta­nawiasz się gdzie, po co, wszys­tko jest bez znacze­nia kiedy nie chcesz 'być'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2013, 15:59

Is­tnieć bez uczuć jest łat­wiej, ale żyć trudniej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 maja 2011, 15:59

Zacznij widzieć, nie tyl­ko patrzeć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 kwietnia 2011, 18:24

Zaak­ceptuj siebie, wte­dy nic nie będzie Cię ograniczać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2011, 10:02

Pa­miętaj, że przeszłość była kiedyś przyszłością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2010, 13:55

- ...aku­rat "dziw­kar­stwo" jest bar­dzo modne.
- Wszys­tko co ta­nie jest modne. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 listopada 2010, 14:59

A te­raz możesz mieć sa­tys­fak­cję, pat­rząc na to, co ze mnie zostało... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 listopada 2010, 19:16

Oso­by z który­mi prze­bywa­my kształtują naszą osobowość. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 maja 2010, 17:50

Suk­ce­sy są wie­czne, po­rażki pa­mięta­my do pew­ne­go czasu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 maja 2010, 21:54

Brak cza­su to naj­pow­szechniej­sza cho­roba XXI wieku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2010, 13:51

iMK

Proszę, żyj.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iMK

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność